Author Topic: ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดปี2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  (Read 699 times)

kullapat

  • Budget Audit
  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเดือนเดือนกุมภาพันธ์