Author Topic: ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดปี2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน  (Read 338 times)

kullapat

  • Budget Audit
  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
ายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม