Author Topic: แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ...  (Read 518 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว18317 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาภาค/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561