Author Topic: การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Read 169 times)

Duangjai Yodnaree

  • Personnel Admin
  • Newbie
  • *
  • Posts: 70
    • View Profile
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562