ชุมชนนครพนม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

[1] กิจกรรมผู้บริหาร

[2] ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวราชการ

[3] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

[4] นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

[5] ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

[6] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

[7] การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[8] กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

[9] จัดซื้อจัดจ้าง

[-] การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

[-] ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

[-] พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

[-] การจัดการองค์ความรู้

[-] การบริหารจัดการภาครัฐ

[-] วาระงานผู้บริหาร

[-] สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

[-] ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

[-] คู่มือประชาชน

หนังสือเวียน

[-] กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

[-] หน่วยตรวจสอบภายใน

[-] กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

[-] กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

[-] กลุ่มงานอำนวยการ

[-] กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

[-] งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

[-] ข้อสั่งการ

[-] รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

Additional options

Login

Go to full version