ชุมชนนครพนม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

[1] General Discussion

[2] ข่าวสารน่าสนใจ

ข่าวราชการ

[3] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

[4] จัดซื้อจัดจ้าง

[5] การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

[6] ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

[7] พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

[8] การจัดการองค์ความรู้

[9] การบริหารจัดการภาครัฐ

[-] วาระงานผู้บริหาร

[-] สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

[-] ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

หนังสือเวียน

[-] กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

[-] หน่วยตรวจสอบภายใน

[-] กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

[-] กลุ่มงานอำนวยการ

[-] กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

[-] งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

[-] ข้อสั่งการ

Additional options

Login

Go to full version