ชุมชนนครพนม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

[1] กิจกรรมผู้บริหาร

[2] General Discussion

[3] ข่าวประชาสัมพันธ์

[4] ข่าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ข่าวราชการ

[5] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

[6] จัดซื้อจัดจ้าง

[7] การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

[8] ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

[9] พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

[-] การจัดการองค์ความรู้

[-] การบริหารจัดการภาครัฐ

[-] วาระงานผู้บริหาร

[-] สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

[-] ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

หนังสือเวียน

[-] กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

[-] หน่วยตรวจสอบภายใน

[-] กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

[-] กลุ่มงานอำนวยการ

[-] กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

[-] งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

[-] ข้อสั่งการ

Additional options

Login

Go to full version