:: 10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนานครพนม :: Topic 137678  แบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ปี2561 (อ่าน 41) วันที่ 25-07-2018
Topic 137669  หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดหมวด 1 การนำองค์การ (อ่าน 44) วันที่ 24-07-2018
Topic 137641  ตัวอย่างการจัดทำ KPI และSAR Card ประจำปี 2561 (อ่าน 76) วันที่ 13-07-2018
Topic 137640  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง KPI ปี 61 (อ่าน 56) วันที่ 13-07-2018
Topic 137630  ม.เกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์จัดส่งคนเข้าร่วมโคงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักส (อ่าน 17) วันที่ 11-07-2018
Topic 137603  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 58) วันที่ 05-07-2018
Topic 137536  Workshop1 ลักษณะสำคัญขององค์การ (อ่าน 77) วันที่ 14-06-2018
Topic 137533  คู่มือ PMQA 4.0 (อ่าน 105) วันที่ 14-06-2018
Topic 137470  ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อ่าน 88) วันที่ 05-06-2018
Topic 137467  ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประกอบการพิจารณาฯโควต้า ผวจ. รอบการประเมินท (อ่าน 66) วันที่ 05-06-2018