Topic 137536  Workshop1 ลักษณะสำคัญขององค์การ (อ่าน 23) วันที่ 14-06-2018
Topic 137533  คู่มือ PMQA 4.0 (อ่าน 30) วันที่ 14-06-2018
Topic 137470  ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อ่าน 67) วันที่ 05-06-2018
Topic 137467  ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประกอบการพิจารณาฯโควต้า ผวจ. รอบการประเมินท (อ่าน 40) วันที่ 05-06-2018
Topic 137455  Workshop 2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ร (อ่าน 55) วันที่ 01-06-2018
Topic 137402  กรอบการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรอง ตัวชี้วัดจังหวัดนครพนม 2561 (อ่าน 120) วันที่ 18-05-2018
Topic 137397  จ.นครพนม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสา (อ่าน 69) วันที่ 18-05-2018
Topic 137380  จ.นครพนม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสา (อ่าน 74) วันที่ 15-05-2018
Topic 137379  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 57) วันที่ 15-05-2018
Topic 137317  การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (อ่าน 61) วันที่ 25-04-2018