Topic 137102  [17-03-61]ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม
Topic 137101  [16-03-61]ร่วมเสวนาในหัวข้อ”การเตรียมกำลังแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม”
Topic 137100  [15-03-61] ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกเนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาด
Topic 137099  [15-03-61]ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ อายุ 58 ปี
Topic 137098  [15-03-61] ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและหารือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยค
Topic 137097  [15-03-61] ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินสนองพระราชดำริ
Topic 137096  [14-03-61]ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 2 ประจำปี 2561
Topic 137095  [14-03-61]ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2561
Topic 137094  [14-03-61]ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการ
Topic 137072  [13-03-61] มอบเงินและสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ...
Topic 137070  [13-03-61] การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ..
Topic 137059  [12-03-61] การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม