Topic 137638  หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว8325 ลว. 22 มิ.ย. 61 (อ่าน 39) วันที่ 12-07-2018
Topic 136587  ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 (อ่าน 369) วันที่ 28-08-2017
Topic 136586  รายงานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 (อ่าน 256) วันที่ 28-08-2017
Topic 136504  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้อง CCTV ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (อ่าน 339) วันที่ 26-06-2017
Topic 136478  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 264) วันที่ 29-05-2017
Topic 136431  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 25560 (อ่าน 288) วันที่ 27-04-2017
Topic 136430  ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 (อ่าน 301) วันที่ 27-04-2017
Topic 136294  การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาฯ (อ่าน 394) วันที่ 18-01-2017
Topic 136293  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 305) วันที่ 18-01-2017
Topic 136292  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 25560 (อ่าน 280) วันที่ 18-01-2017
Topic 106082  การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมฯ ที่มูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป (อ่าน 487) วันที่ 08-12-2016
Topic 99622  ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 303) วันที่ 01-12-2016
Topic 99603  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 286) วันที่ 01-12-2016
Topic 68079  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กรณีจัดหาในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท (มีผล 1 ตุลาคม 2559) (อ่าน 593) วันที่ 27-10-2016
Topic 48228  การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมฯ ของหน่วยงานสังกัด มท.ในจังหวัดนครพนม (อ่าน 429) วันที่ 04-10-2016
Topic 47438  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ.นพ. ครังที่ 1 26 ก.ย.59 (อ่าน 336) วันที่ 03-10-2016
Topic 47436  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ.นพ. ครังที่ 1 26 ก.ย.59 (อ่าน 296) วันที่ 03-10-2016
Topic 37254  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 (อ่าน 425) วันที่ 20-09-2016
Topic 26163  ผลการพิจาณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.ค. 2559 (อ่าน 449) วันที่ 07-09-2016
Topic 8728  ผลการพิจาณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.ค. 2559 (อ่าน 501) วันที่ 08-08-2016
Topic 1785  ผลการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 (2559) อบต.ศรีสงคาม อ.ศรีสงคาม (สำนัก (อ่าน 394) วันที่ 21-06-2016
Topic 1745  ผลการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 (2559) วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 472) วันที่ 31-05-2016
Topic 1653  ผลการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6 (2559) วันที่ 22 มีนาคม 2559 (อ่าน 325) วันที่ 29-03-2016
Topic 1629  ผลการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1(2559) วันที่ 20 ต.ค.58 ทต.บ้านแพง (อ่าน 316) วันที่ 17-03-2016
Topic 1628  ผลการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3(2559) วันที่ 16 ธ.ค.58 อบต.ก้านเหลือง (อ่าน 357) วันที่ 17-03-2016