Home> Blog Archives

Blog Archives

ระเบียบข้อกฏหมาย แนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

February 27, 2014 Category :จังหวัดนครพนม Off

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

2. Executive Summary การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก

3. รายงานสรุปผลการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอด

ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก

February 20, 2014 Category :จังหวัดนครพนม Off

IMG_8295IMG_8477

จังหวัดนครพนมจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ โดยกำหนดศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

» Continue Reading

การสำรวจ ออกแบบ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-น­ครพนม

February 19, 2014 Category :จังหวัดนครพนม Off

การสำรวจ ออกแบบ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-น­ครพนม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

ความเป็นมา » Continue Reading

ล่องเรือโยงใยสายสัมพันธ์พระธาตุสองฝั่งโขง

February 12, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Off

20140211_11110220140211_102639

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะส่วนราชการ สื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่น » Continue Reading

Translate »