> จังหวัดนครพนม > 22 ม.ค.58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

22 ม.ค.58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

Posted on January 23, 2015 | Comments Off

22 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในมุมมองภาคเอกชน” ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

 

 

: การเตรียมพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆในจังหวัด เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ สรุปผลและวิเคราะห์ผลกระทบจากการที่จังหวัดนครพนมจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 5 ด้าน คือ 1.การเป็นเมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 2.การเป็นเมืองท่องเที่ยว 3.การเป็นเมืองบริการสุขภาพ 4.การเป็นเมืองการศึกษานานาชาติ และ 5.การเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตร และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเสนอแนะพร้อมให้ข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนำมาบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการสัมมนา ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.เมือง จ.นครพนม

Comments are closed .

Translate »