About

ในคราวคณะผู้แทนจังหวัดนครพนม เดินทางไปประชุมและเจรจาธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ กับจังหวัดฮาติงห์ และจังหวัดเหงะอานห์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2557

MOU ฮาติงห์ 3-5 มค.57

จังหวัดนครพนม แห่งราชอาณาจักรไทย และจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ลงนามบันทึกช่วยจำว่าด้วยสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดนครพนม (นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจังหวัดนครพนม) กับจังหวัดฮาติงห์ (นายหวอ กิม กึ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์)  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 จำนวน 9 ข้อ คือ

 

  1. พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ได้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ทุกๆปี
  2. แลกเปลี่ยนเรื่องข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สร้างเว็บเพจอีคอมเมิร์ส (e – commerce)  ร่วมกันเป็น 3 ภาษา คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม การสร้างตราสินค้า
  3. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กีฬา จัดแข่งขันกีฬาในวันสำคัญ
  4. ร่วมกันประชาสัมพันธ์ศักภาพ โอกาสในการลงทุน ทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจ
  5. พัฒนากลไกในการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างด่านศุลกากร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมแปลงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ยาเสพติด
  6. การเสนอรัฐบาลทั้งสองฝ่ายในการผลักดันการเดินรถขนส่งโดยสารจากจังหวัดฮาติงห์ ผ่านแขวงคำม่วน ไปยังจังหวัดนครพนม  และเส้นทางกลับไทย โดยให้มีการจัดประชุมร่วม 3 จังหวัด 3 ประเทศ (นครพนม-คำม่วน-ฮาติงห์) โดยจังหวัดฮาติงห์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว หรือ จังหวัดนครพนมในไตรมาสที่ 1
  7. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อตกลงที่ผู้นำได้ลงนามแล้ว
  8. ขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของตนเอง เป็นเมืองคู่แฝดในปี พ.ศ. 2557
  9. ให้หัวหน้าสำนักงานและฝ่ายต่างประเทศ ทำหน้าที่ประสานติดตามผลการดำเนินงานและความร่วมมือทุกๆ 6 เดือน และทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตาม MOU ข้อที่ 2 จึงได้จัดทำ Web Page E-Commerce ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การลงทุน

Leave a Reply

Translate »