เมืองฉงจั่ว

เมืองฉงจั่ว อยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หรือ กวางสีจ้วง (จ้วง: Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih; จีน广西壮族自治区) คือเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
ชื่อย่อ: 桂 (กุ้ย)
China-Guangxi.png

เมืองฉงจั่ว ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นเมืองชายแดนที่สำคัญเชื่อมต่อจีนกับเวียดนาม และสามารถเชื่อมต่อกับไทยและประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้ทางถนน (เส้นทาง R8, R9 และ R12)

เมืองฉงจั่วมีพื้นที่ 17,345 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออกติดนครหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกว่างซี พรมแดนด้านตะวันตกและด้านใต้ติดประเทศเวียดนามยาว 533 กิโลเมตร (มีด่านชายแดน 7 แห่ง โดยเป็นด่านชั้น 1 จำนวน 3 ด่าน ด่านชั้น 2 จำนวน 4 ด่าน และตลาดชายแดน 13 แห่ง ที่รัฐบาลกลางได้อนุมัติการจัดตั้ง)

อำเภอ (ระดับเมือง) ที่สำคัญของฉงจั่ว (และของเขตกว่างซีจ้วงด้วย) ได้แก่ “ผิงเสียง” ในฐานะเมืองหน้าด่าน หรือประตูสู่อาเซียน เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างนครหนานหนิงกับกรุงฮานอย (ห่างจากหนานหนิง 160 กิโลเมตร และห่างจากฮานอย 172 กิโลเมตร) อำเภอผิงเสียงจึงมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าตามแนวชายแดน ที่มีมูลค่าสูงสุดของกว่างซี

เมืองฉงจั่วเป็นเมืองหนึ่งเดียวในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ 6 เมือง ที่เป็นเมืองเลียบแนวพรมแดน เป็นเมืองที่มีด่านพรมแดนทางบกมากที่สุดของประเทศจีน เป็นช่องทางติดต่อระหว่างจีน-อาเซียน โดยทางบกที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุด และเป็นข้อต่อที่สำคัญของกรอบความร่วมมือ 2 ระเบียง 1  วง (Two Corridors and One Ring) ระหว่างจีน-เวียดนาม และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ (Nanning-Singapore Economic Corridor)

สภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองฉงจั่ว

ประชากร 2.42 ล้านคน (ชาย 1.266 ล้านคน หญิง 1.152 ล้านคน) ร้อยละ 88 เป็นชาวจ้วง

เป็นฐานการผลิตน้ำตาลของจีน โดยผลิตน้ำตาลได้ร้อยละ 28 ของปริมาณรวมของกว่างซี คิดเป็นร้อยละ 19 ของทั้งประเทศจีน

มีแร่ธาตุสำคัญ ปริมาณสำรองแมงกานีส ร้อยละ 28 ของกว่างซี และร้อยละ 19.4 ของปริมาณรวมของจีน และมีแร่ธาตุอื่นที่สำคัญ ได้แก่ ซัลเฟต และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

เป็น 1 ใน 6 เมืองของกว่างซีที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ (เมืองอื่นได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป่ยไห่ เมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง และเมืองยวู่หลิน)

ด่านพรมแดนโหย่วอี้กวาน เป็นด่านพรมแดนที่สำคัญมีความทันสมัยของจีน เป็นด่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border) แห่งแรกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับพิธีการสูงขึ้น 10 เท่า เป็ฯด่านที่มีศักยภาพเร็วที่สุดของเขตกว่างซี เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นการเพิ่มผู้คน สินค้า และรถยนต์ผ่านเข้า ออก ด่านดังกล่าว

ด่านพรมแดนเมืองผิงเสียง เป็นด่านที่มีชื่อเสียงของเขตกว่างวี จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของด่านดังกล่าว เมืองฉงจั่วได้จัดตั้งนิคมโลจิสติกส์ผิงเสียง ขึ้นในเดือน ตุลาคม 2549 หลังจากนั้นวันที่ 19 ธันวาคม 2551 รัฐบาลกลางได้ประกาศอนุมัติการจัดตั้ง เขตคลังสินคัาทัณฑ์บนแบบบูรณาการผิงเสียงกว่างซี เพื่อเสริมฟังชั่น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และยังถือเป็นเขตคลังสินค้าแบบบูรณาการแห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นบริเวณแนวพรมแดน โดยภายในแบ่งเป็น เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก เขตปลอดอากร และเขตโลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บน

Leave a Reply

Translate »